Φέτα Νίκζας

Τάπερ 2kg μεριδοποιημένη

Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί δοχείου 15 kg περίπου

Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί δοχείου 7 kg περίπου